November 22, 2015

KSHAMA SAWANT ON BERNIE SANDERS´ DEMOCRATIC SOCIALISM

KSHAMA SAWANT ON BERNIE SANDERS´ DEMOCRATIC SOCIALISM